Bogdan Nestorović
ARHITEKTURA SRBIJE U XIX VEKU
Knjiga ima 580 strana, skraćenog A-4 formata, na kunzdruki u tvrdom povezu i sa više od 400 c/b fotografija

Cena 999,00 dinara + PTT troškovi (pouzećem)
E-mail: artpress@ptt.rs

Рецензија “Архитектурe Србије у XIX веку”
...Временски посматрано испитан је цео XIX век, све до 1915. године, односно до 1918, када је престала самостална архитектонска делатност у Србији после њеног укључења у Југословенску заједницу. Прикупљена грађа омогућила је аутору да прати развитак из деценије у деценију без празнина и цензура...
Целина рада обухвата раздобље од Другог устанка до Првог светског рата. У уводу су приказани општи друштвено (политички), економски и технички услови који су утицали на развитак архитектуре. У првом делу обухваћено је Милошево доба и приказано је традиционално наслеђе из турског доба са постепеним прелазом под западњачке утицаје преко класицизма. У другој епохи налази се романтичарско доба у коме су се огледале реминисценције романских, готских и раноренесансног стила. Трећи период је најзначајнији за развитак архитектуре у Србији XIX века. У њему је дефинитивно напуштен сваки ослонац на традиционално наслеђе и активно ствара плејада младих школованих архитеката. Крај XIX и почетак XX века представља "цветно доба" у коме београдски академизам достиже завидну висину. Аутор правилно истиче врхунске личности и најбоља остварења тог доба. На крају рада приказан је и краткотрајан бљесак сецесије и оригиналан покушај обнове српског националног стила који је имао видан одраз у многим црквама и који је сменио барокне и ренесансне стилове ранијих епоха.
Архитектура у Србији XIX века кретала се у три сектора: монументална архитектура државних зграда, сакрална црквена архитектура и стамбена архитектура. Аутор је у раду проучио сва три сектора и дао посебну слику за сваку од њих. Тиме је у раду обезбеђена целовитост и у погледу садржине.
Архитектура као теоријска дисциплина представља комплек сну делатност у којој долазе до пуног израза утицаји средине, инвеститора, мајстора градитеља, технике и др. Аутор је успео да пружи научну слику о свим овим чиниоцима који су деловали у архитектури Србије XIX века. Посматрано са те тачке гледишта у делу су приказани не само споменици архитектуре него и сви фактори који су утицали да споменици добију одређена функционалне, обликовне и конструктивне карактеристике.
Значајан допринос науци представља регистрација врло обимне грађе у споменицима архитектуре широм територије уже Србије. Једно од битних обележја и позитивних карактеристика овог дела је његова целовитост и свеобухватност - до данас још не постоје о томе одговарајућа научна литература и публикације. Приложено дело професора Богдана Несторовића у потпуности и са пуним успехом испуњава овај недостатак наше културне историје.
Проф. арх. Бранислав Којићакадемик

Рецензија рукописa професора архитектуре Богдана Несторовића: "Архитректура Србије XIX века".
У предговору рукописа проф. арх. Богдан Несторовић исправно подвлачи да су "сва досадашња истраживања из области србијанске архитектуре почињала са нашим средњим веком и завршавала су се, такорећи, на Косову". Ранија истраживања наше новије архитектуре обухватају највише нашу фолклорну народну архитектуру и углавном се завршавају у епохама Кнеза Милоша. Градска архитектура и њена еволуција, у новијој српској држави XIX века, није добила одгововарајуће место у нашим стручним публикацијама. Тог посла прихватио се проф. арх. Богдан Несторовић, познати и признати писац многих значајних публикација из области архитектуре и грађевинарства, прилазећи му са ауторитетом, знањем и искуством, са урођеном и наслеђеном педантношћу и систематичношћу. Подвлачим наслеђеном, јер је проф. арх. Богдан Несторовић син покојног професора архитектуре Николе Несторовића, творца многих значајних и монументалних зграда не само у Београду већ и у унутрашњости Србије и писца значајне књижице из историје развоја архитектуре у Србији: Грађевине и архитекти у Београду прошлог столећа.
Велики је обиман посао савладан, што сведожи и сам рукопис, који обухвата преко 600 страница текста, преко 150 снимљених основа и око 500 фотографија изведених дела. Томе треба додати још и известан број пресека и фасада, као и низ цртежа у тексту, који објашњавају поједине стилске промене. Колики је то посао био чита се из предговора рукописа у коме се јасно и на убедљив начин указује на пут којим треба ићи да би се добила тачна слика напора који су творци новије архитектуре у Србији XIX века имали да пређу како би нам оставили заиста значајна архитектонска дела, значајна не само по својој конструкцији, већ и по распореду и лепоти. Цео тај прикупљени материјал сређен је зналачки и систематски тако добро да су сви описани споменици приказани, јасно и убедљиво, у свом историјском, стилском и уметничком развоју. Планови и скице, а нарочито фотографије то још више показују и доказују.
Арх. Иван Здравковић, научни саветник
Katalog 2007/8
psihologija
01. Stephen Aaron STRAH OD NASTUPA 380
02. Karl Gustav Jung ANALIZA SNOVA 380
03. A.Monier PSIHOANALIZA SMEHA 300
04. May EGZISTENCIJALNA PSIHOTERAPI 280
05. K. G. Jung DUH BAJKE 280
06. M.Gustard PSIHOLOGIJA SMEHA 280
07. J.Stejner, POTISKIVANJE FROJDA 330
08. K. Leetz, POLITIKA I PSIHOLOGIJA 1 330
09. K.Tritt.. NOVE PSIHOLOŠKE TEORIJE 1 360
10. R.Taff.. PROCENJVNJE LJUDI 360
11. M.Brewer KOLEKTIVNI I IDENTITET 360
12. J.Woolley.. FANTAZIJE 280
13. M.E.Thaase.. DEPRESIJA 280
14. W.Richardson LAKAN I PSIHOANALIZA 300
15. Vesna.Anđelković SAM PRED PUBLIKOM 200
postmoderna
16. J.F. Lyotard ŠTA JE POSTMODERNA 300
17. F.Jameson POSTMODERNA U KAPI 280
18. B. Šmit PROTIVUREČNOST POSTMODE 280
19. J. Barth POHOD POSTMODERNIZMA 280
20. D. Vos POSTMODERNI POGLED 280
21. D. Cam. PRELAZNA POSTMODERNE 280
22. G. Raulet POSTMODERNA UTOPIJA 280
23. A. Huyssen RANA POSTMODERNA 280
umetnost
24. Karl Gustv Jung PIKASO (crteži) 300
25. L.DeMaria, F. Mosciti FUTURIZAM (ilustr. 280
26. A.Warhol ..I O POP ARTU 280
27. F.Miles UNDERGROUND STRIP 300
28. M.Feren PSIHODELIJA 300
29. H.Rischbieter POZ. SCENOGRAFIJA 280
30. Ipolit Ten FLAMANSKO SLIKARSTVO 280
31. R.M.Rilke OGIST RODEN 280
32. Vitruvije O ARHITEKTURI 600
33. T.Elsaeseer PORODIČNA MELODRAMA 280
34. G.Seeleen VESTERN 280
35. E.Vilson ISTORIJA MODE 330
36. Branko Lazarević BETOVEN 280
eseji
37. Elias Kaneti MOĆ 280
38. John Gruen NOVA BOEMIJA 300
39. P.Vilis, D. Hebdidž.. SUBKULTURE 280
40. Dž. Natal, K Reksport BITNICI 300
41. M. Brejk, S. Hol, P. Vilis. HIPICI 300
42. D.Lang PANKERI 300
43. Timoti Liri FRAGMENTI SEĆANJA 280
44. Julija Kristeva UŽAS 280
45. Epitekt OBRAZCI VOLJE I SREĆE 280
46. Mircea Eliade O RELIGIJ 280
47. Ksenofon O TIRANINU 220
48. D. T. Suzuki ZEN 360
49. M.Meklur ANĐELI PAKLA 280
50. M.Nesso TAROT + karte 620
r’n’r
51. J. Platt C Brown PSIHODELIČNI ROK 280
52. L. Bangs HEVI METAL 360
53. D. Tomas U2 300
54. D. Gans TALKING HEADS 330
55. P. Elliota GUNS ‘N’ ROSES 300
56. I.Miler CLASH 280
57. R. Smiths CURE 300
58. P. Nilsen IGGY POP 280
59. M. Nidls SMITS 280
60. B.Edge JOY DIVISION + NEW ORDER 300
61. M.Nort DOORS 300
*
62. V. Karadžić EROTSKE PESME 280
63. J.Zdravković EDIP I PAS 280
64. Saša Džaka PESME 280
65. M.Petrović VRTLOZI NESPOKOJA 280
66. Branislav Stanojević MARGER EXPRES 280
67. *** AMERICAN-BRITISH DICTIONARY 280
68. Ž. Perović ALGEBRA I 300
cd-rom
69. Bgd. POSTMODERNA ARHITEKTURA 590
70. BEOGRADSKA MODERNA 590
71. BEOGRADSKI NEOKLASICIZAM 590
72. BEOGRADSKA SECESIJA 590
73. BEOGRADSKE VILE 590
74. BEOGRADSKI GRAFITI 590
uumetnost XX veka
75. BAUHAUS 390
76. beogradska secesija 390
77. beogradski grafiti 390
78. DE STIJL, NEOPLASTICIZAM 390
79. HARD-EDGE 390
80. HIPERREALIZAM 390
81. INSTALACIJA 390
82. METAFIZIČKO SLIKARSTVO 390
83. MINIMALIZAm 390
84. NEOEKSPRESIONIZAM 390
85. NEO-GEO 390
86. NEOKONCEOPTUALizam 390
87. OP-ART 390
88. POSTMINIMALNA UMET 390
89. postmoderna. arhitekt 390
90. PSIHODELIČNI PLAKAT 390
91. RUSKA aVANGARDA 390
92. TRANSAVANGARDA 390
93. Art & Language 390
94. Arte Povera 390
95. FLUXUS 390
96. INSTALACIJA 390
97. INSTALACIJA II 390
98. INStALACIJA III 390
99. INSTALACIJA IV 390
100. konceptualna umetnost 390
101. KUBO-FUTURIZAM 390
102. MOST (Die Brücke) 390
103. NEODADAIZAM 390
104. Neon art 390
105. Nova Brit. Skullptura 390
106. NOVA GENERACIJA 390
107. NOVA OBJEKTIVNOST 390
108. NOVI REALIZAM 390
109. PLAVI JAHAČ 390
110. suprematizam 390
*
111. RUSKE IKONE 390
112. ANDREJ RUBLJOV 390
*
113. B.Nestorović ARHI. SRBIJE U XIX VEKU 1900

časopisi
PSIHOLOGIJA U SVETU
BIT

(Većina knjiga je u međuvremenu prodata. 
Za dodatne informacije obratute se na: artpress@verat.net
Ekskluzivana prodaja:
knjižara STUBOVI KULTURE tel: 011/632384
knjižara PLATO BOOKSTORE tel. 011/639121
knjižara INICIJAL tel. 011/639232


Art Press
11000 Beograd,Marka Oreškovića 38,
artpress@ptt.rs
žiro račun 355-1064599-56
PIB 103509224